Đào tạo bài phát biểu của SchMitt cho những người ra ngoài Mittelfeld những người muốn học và thực hành tiếng Đức! (Trình độ ngoại ngữ A2 / B1)

Nhóm 1:
Khi nào? Thứ Hai hàng tuần từ 14:00 chiều - 15:30 chiều
Ở đâu? Im Nachbarschaftstreff, Tại Mittelfelde 104, 30519 Doanh thu
Nhóm 2:
Khi nào? Thứ bảy (thời gian theo sắp xếp)
Ở đâu? phòng của Gemeinwesenarbeit Mittelfeld, Ahornstr. 2, 30519 Doanh thu
Quan tâm? Sau đó, vui lòng gửi tin nhắn tới giám đốc dự án Daniela Rück +4916096609712 / rueck@schmitt-ev.de

Dự án được tài trợ bởi Ban cố vấn hội nhập Döhren-Wülfel.