Trợ giúp khi cần (Khẩn cấp)

Trợ giúp cho LGBTIQ

Trợ giúp cho LGBTIQ

Cán bộ về Đa dạng Giới tính và Giới tính Bang Thủ đô Hannover Brüderstraße 5, 30159 Hannover +49 511 168-36470 E-Mail:...

Mehr lesen

Giúp đỡ khi cần phân biệt đối xử

Lời khuyên dành cho những người bị ảnh hưởng ở Lower Sachsen dành cho những người bị ảnh hưởng bởi bạo lực cánh hữu, phân biệt chủng tộc và bài Do Thái ở Lower Sachsen. Ủng hộ mọi người...

Mehr lesen