Gut zu wissen: Cung cấp trong và xung quanh Mittelfeld

 

Gut zu wissen Kiste - Đây là gì?

Bạn cần thông tin về…

… Trẻ em / thanh niên / gia đình
… Vị trí tuyển dụng (công việc)
…Tập huấn
… Giải trí và văn hóa
…Sức khỏe
… Hỗ trợ Trợ giúp

  • Bạn biết những người cần thông tin?
  • Bạn nghe về một đề nghị trong Mittelfeld hoặc từ một đề nghị có trong Mittelfeld không có ở đó?
  • Ví dụ: Bạn đang tìm kiếm một khóa học ngôn ngữ. Họ đang tìm việc. Bạn đang tìm kiếm sự hỗ trợ với các biểu mẫu. Bạn đang tìm kiếm một khóa học thể thao cho bản thân hoặc con cái của mình.