Bạn có muốn thử một cái gì đó mới hay bạn đã vẽ và vẽ rồi? Sau đó, bạn ở ngay đây! Chúng tôi đang tìm kiếm những người quan tâm đến Nachbarschaftstreff muốn hoạt động nghệ thuật.

 

Nếu bạn đang tìm kiếm một chút trợ giúp về việc này hoặc muốn bắt đầu vẽ lại - Yao Kan, một cư dân từ Mittelfeld ở đó và sẵn lòng giúp đỡ.

Nếu bạn quan tâm, hãy liên hệ với Daniel Finke (daniel.finke@hannover-stadt.de hoặc 0511-168 33771). Sau đó, chúng ta sẽ tìm một ngày cho một cuộc gặp gỡ đầu tiên.