BINGO برای پیر و جوان هر چهارشنبه آخر ماه.
هر کسی که از بازی کردن لذت می برد خوش آمدید.
هیچ دانش قبلی لازم نیست.
چای و بیسکویت و همیشه چیزی برای بردن وجود دارد.