• شما به اطلاعات نیاز دارید یا یکی دارید پرسیدن؟ آیا می خواهید یک چت داشته باشید؟ آمدن برای یک فنجان قهوه یا چای به آنجا بروید!
  • چه وقت؟ هر چهارشنبه از ساعت 15:00 تا 17:00
  • از کجا؟ در "Rübezahltreff"  آدرس: Rübezahlplatz 9
  • تماس با ما: تلفن 0511 8756439 / WhatsApp 016096609712 / gutzuwissen@schmitt-ev.de