کافه تعمیرات هر پنجشنبه اول ماه برگزار می شود Mittelfeld در عوض، که هدف آن ترویج تعمیر به عنوان جایگزینی برای دور ریختن است.

بازدیدکنندگان می توانند با وسایل شکسته به مرکز اجتماع بیایند تا به همراه تعمیرکاران آنها را در محل مرتب کنند.

همچنین می توانید برای صرف قهوه یا چای به آنجا بیایید.