ما برای یک شایعه قهوه با هم ملاقات می کنیم - مهمانان بسیار خوش آمدید!

کجا؟ کافه کورتهاوس، Garkenburgstrasse 46, 30519 Hanover – روبروی ورودی قبرستان شهر سیلهورست

با دوستان شعبه محلی SoVD Hannover-Süd از قهوه و کیک لذت ببرید و اوقات خوبی را سپری کنید.

تاریخ لذت 2023: پنجشنبه، 15 بعد از ظهر
19 ژانویه │ 16 فوریه | 16 مارس │ 20 آوریل │ 15 ژوئن │ 20 ژوئیه | 17 اوت │ 21 سپتامبر │ 19 اکتبر │ 16 نوامبر │

SoVD Hannover-Süd │ Günter-Porsiel-Strasse 7 │ 30539 Hannover
Dirk Battke │ رئیس اول │ 1-0171 37 12 │ info@sovd-hannover-sued.de
www.sovd-hannover-sued.de │ www.facebook.com/sovdhannoversued