Nachbarschaftstreff Mittelfeld

SchMitt e.V. & geMit eV: باز کردن کافه در Nachbarschaftstreff

باز کردن کافه در Nachbarschaftstreff هر پنجشنبه از ساعت 10:00 تا 13:00 Mittelfelde 104 ... یک فنجان چای یا قهوه بنوشید ... روزنامه بخوانید ... صحبت کنید ... آرام باشید. تماس: تلفن 899 925 94 /...

باز کردن کافه در Nachbarschaftstreff

باز کردن کافه در Nachbarschaftstreff هر پنجشنبه از ساعت 10:00 تا 13:00 Mittelfelde 104 ... یک فنجان چای یا قهوه بنوشید ... روزنامه بخوانید ... صحبت کنید ... آرام باشید. تماس: تلفن 899 925 94 /...

Nachbarschaftstreff Mittelfeld

Nachbarschaftstreff Mittelfeld

اشپیگل Nachbarschaftstreff-Mittelfeld یک مرکز فرهنگی-اجتماعی است که به صورت مشارکتی اداره می شود که توسط شهر هانوفر تأمین مالی می شود. چهار انجمن در اینجا با هم کار می کنند و به طور مساوی در یک هیئت مشاوره کاربر نشان داده می شوند. در آنجا، سؤالات باز روشن شده و جدید ...