اشپیگل Nachbarschaftstreff-Mittelfeld یک مرکز فرهنگی-اجتماعی است که به صورت مشارکتی اداره می شود که توسط شهر هانوفر تأمین مالی می شود. چهار انجمن در اینجا با هم کار می کنند و به طور مساوی در یک هیئت مشاوره کاربر نشان داده می شوند. در آنجا، سؤالات باز روشن شده و جدید ...