گروه والدین-فرزند برای خانواده های اوکراینی در CJD 

هر چهارشنبه از ساعت 10 صبح تا 12 بعد از ظهر

گوندلاچ وگ 7