کافه تعمیرات است تعمیر چیزهای شکسته با هم، کمک شایسته، برخوردها و الهام بخشیدن به یکدیگر
هزینه؟ بدون
چه زمانی؟ معمولاً پنجشنبه اول ماه از ساعت 1:15 تا 00:17 بعد از ظهر
کجا؟ لوتری انجیلی کلیسای گریس صلیب مقدس Lehrter Platz 5, 30519 Hanover
دوست داری به ما ملحق شوی؟
تماس با ما:
نلی دریگر – Gemeinwesenarbeit Mittelfeld، ایمیل: Nelly.Draeger@hannover-stadt.de، تلفن: 0511 16833771
همکاری کلیسای انجیلی لوتری. کلیسای فیض به صلیب مقدس و Gemeinwesenarbeit Mittelfeld